ചെരുപ്പ്

ഞാൻ ഇന്ന് ചെരുപ്പ് മാറിയിട്ടു.

അമ്പലമുറ്റത്തല്ല അബദ്ധം പറ്റിയത്. ഇവിടെ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ.

നീ കുളിമുറിക്കു പുറത്തു ഇട്ടിട്ടു പോയ ചെരുപ്പിൽ ഒരെണ്ണം ഞാനിട്ടു. മറ്റേ കാലിൽ എന്റെയും. ഞാനും നീയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്റെ ശരീരം മറന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്നൊരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇതറിയാതെ ഞാൻ നടന്നു.

നീ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല.

“അപ്പോൾ ചെരുപ്പോ?” ആശ്ചര്യത്തോടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു.

“ഓ, ചെരുപ്പ്!” നീ ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു. “അതവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഞാൻ വേറെ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം.”

നിനക്ക് പുതിയ ചെരുപ്പുകൾ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്റെ കാൽ ഇനി പഴയ ചെരുപ്പിനെ സ്വീകരിക്കില്ല. ഇനിയുള്ള വഴികളിൽ ഒരു കാലിൽ നിന്നെയും പേറിയാകും എന്റെ യാത്ര.

Advertisements

Any thoughts?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s